Choose a language
15 Years

ЗА НАС

В своята дейност TRIDAS се стреми постоянно да подобрява процесите, които според ръководството на дружеството са от решаващо значение за запазването на пазарния дял. Освен това дружеството полага все по-големи усилия да намали максимално отрицателното влияние на своите продукти и услуги върху околната среда и безопасността. За тази цел TRIDAS въведе сертифицирана, интегрирана система за управление в съответствие със следните стандарти:

СЕРТИФИЦИРАНЕ

ČSN EN ISO 9 001:2015

Ръководството на Tridas, s.r.o. осъзнава изключителната важност на отговарянето на изискванията и потребностите на клиенти за поддържане и увеличаване на пазарния дял. На тази основа TRIDAS, s.r.o. е внедрила и сертифицирала Система за управление на качеството в съответствие със следните стандарти.

ČSN EN ISO 14001:2015

Ние знаем, че световните природни ресурси са ограничени и уязвими. Затова TRIDAS, s.r.o. разглежда опазването на околната среда като общ принцип в съответствие с целите на компанията. Поради това се опитваме да минимизираме отрицателните въздействия върху околната среда по време на производството на нашите продукти и сме внедрили и сертифицирали Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта

ČSN ISO 45001:2018

Компанията Tridas, s.r.o. осъзнава колко са важни нейните служители и съблюдаването на принципите и изискванията на Администрацията по професионална безопасност и здраве (OSHA) и противопожарната охрана. Поради това внедрихме Системата за управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със стандарта.

За TRIDAS s.r.o. въпросът за околната среда е от изключителна важност. Доказателство за това може да бъде ангажираността ни към глобалните въпроси, с които се занимава FSC®. От 2015 г. TRIDAS е притежател на сертификат от FSC, който упълномощава компанията да произвежда продукти, отговарящи на стандартите на FSC. За нашите клиенти тези стандарти гарантират произхода и законовия характер на използваните суровини, но в същото време представляват и подчертават отговорното отношение към възобновяемите ресурси. Поради това сертифицираните продукти TRIDAS имат право да носят маркировката FSC.

ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА

 • Политиката на организацията напълно съответства на стратегиите и контекста на организацията.
 • Ние се стремим да поддържаме постигнатите пазарни позиции и да увеличаваме още повече количеството на стабилните клиенти и пазарните сегменти.
 • Стремим се да постигнем производствени програми с дългосрочни перспективи.
 • Борим се за годишен ръст на натовареността на производствения капацитет.
 • Нашата работа е насочена към разширяване на дейността ни в областта на предлагането на комплексни услуги, включително на най-добрия дизайн на съответния продукт и неговата производствена форма.
 • Ние ще продължаваме да се стремим към пълно разбиране на потребностите на нашите клиенти чрез съответната обработка на техните изисквания и високо ниво на комуникация.
 • Управленският състав ще продължи да формира корпоративна култура, за да разберат служителите напълно, че фокусът върху потребностите на клиентите ни определя нашия успех.
 • Изцяло ще прилагаме процесния подход при контрола на реализацията на поръчките и напълно осъзнаваме, че контролът на процесите без тяхната съгласуваност и разбирането на взаимодействието между тях е невъзможен.
 • Напълно разбираме, че непрекъснатите подобрения са неразривна част от нашия успех. Единствено решенията на база на коректно анализираната информация от процеса на реализация, вътрешни одити и проучване на удовлетвореността на клиентите са предпоставка за коректен курс на развитие на компанията.
 • Ще задълбочаваме добрите ни взаимоотношения с доставчиците, за да останат те взаимно целесъобразни.
 • Борим се за висока производителност на труда, премахване на всякакви и всички форми на разхищаване на суровини, както и за удовлетворяване на потребностите на клиентите, като същевременно поставяме ударението върху спазването на всички правни и други изисквания с фокус върху здравословни и безопасни условия на труд на работното място и защита на околната среда.
 • Въвеждаме мерки за намаляване на разхищаването на суровини и енергия в производствените процеси и същевременно свеждаме до минимум въздействието на нашата дейност върху околната среда и здравето на работниците и населението в мястото на изпълнение на поръчките.